"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

Přijetí klienta

 • podání žádosti do chráněného bydlení – „Dotazník pro zájemce o službu“

 •   schůzka zájemce/opatrovníka a poskytovatele, spojená se vzájemným posouzením  představ a  očekávání o požadovaných      službách ze strany klienta a  možnostech našeho zařízení je naplnit

 • zájemce o službu potřebuje podporu vzhledem ke svému mentálnímu a kombinovanému postižení

 • zájemce o sociální službu se zavazuje respektovat vnitřní pravidla (Provozní řád) chráněného bydlení

 • zdravotní stav zájemce o službu nevylučuje poskytování pobytové sociální služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 • zájemce je soběstačný při osobní hygieně
 • zájemce je schopen cestování se skupinou klientů, nebo je schopen být po tuto dobu sám v chráněném bydlení
 • zdravotní stav zájemce o službu nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce netrpí akutním infekčním onemocnění
 • zájemce netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • zájemce není agresivní vůči okolí a ani sobě
 • zájemce neužívá návykové látky

Pokud zájemce uzavře smlouvu na Chráněné bydlení  Zeeland, je  součástí této smlouvy adaptační doba. Tato doba slouží uživateli, aby posoudil a vyzkoušel poskytování naší služby. Zvážil, zda mu způsob poskytování vyhovuje. Adaptační doba je dlouhá jeden měsíc. Uživatelům doporučujeme, aby během ní absolvovali souvislý pobyt v délce 14ti dnů. Během adaptační doby může být smlouva ze strany uživatele jakýmkoliv způsobem ukončena.